PREZYDENT MIASTA  RYBNIKA

44 – 200 Rybnik  ul. Chrobrego 2

o g ł a s z a:

 

 Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m² pow. użytkowej
na działalność handlowo – gospodarczą w lokalach:

 

 

L.p.

Usytuowanie lokalu przy ul.

Pow. lokalu

w  m²

Wizja lokalu

Stawka wyjściowa za

1 m² (w zł)

Wadium

 

Dnia o godz.

  1.  

Gliwicka 1

81,36

09.11.2020

1000-1030

20,00

4 900,00

2.

Kościelna 2

87,70

09.11.2020

915-945

40,00

10 550,00

3.

Wiślana 14

69,46

10.11.2020

1100-1130

7,00

1 460,00

4.

Raciborska 260

345,16

 -----------

----------

7,00

7 250,00

5.

Dąbrówki 9

891,15

 -----------

  -----------

7,00

18 750,00

6.

Górnośląska 108

1 791,30

12.11.2020

1100-1130

7,00

37 650,00

7.

Zebrzydowicka 30

45,00

13.11.2020

900-930

9,90

1 350,00

UWAGI:

poz. 1,2,3,4,5,6 dot. I przetargu, umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony,

poz. 4,5 lokale wycofane z przetargu

poz. 7  dot. II przetargu, umowa najmu zawierana jest na czasz nieoznaczony.

 

 

Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m² pow. użytkowej lokalu

na działalność handlowo – gospodarczą w lokalu:

 

L.p.

Usytuowanie lokalu przy ul.

Pow. lokalu

w  m²

Wizja lokalu

Stawka wyjściowa  za

1 m² (w zł)

Wadium

 

      Dnia o godz.

1.

Raciborska 2

lokal: 210,82

16.11.2020

1330-1400

19,00

12 050,00

piwnica: 126,36

50% stawki

3 650,00

2.

3 Maja 27

68,86

9.11.2020

1100-1130

3,00

650,00

UWAGI:

poz. 1           dot. V przetargu,

     -             zasób Skarbu Państwa umowa najmu zawierana jest na okres 3 lat,

     -             przylegający do lokalu „ogród zimowy” nie stanowi przedmiotu najmu,

     -             najemca wyłoniony w drodze przetargu  zostanie zwolniony z płacenia czynszu  na okres 4 miesięcy  celem

                   dokonania remontu lokalu (brak możliwości rozliczenia remontu w czynszu),

poz. 2        dot. II przetargu,

     -             zasób Skarbu Państwa umowa najmu zawierana jest na okres 3 lat, na działalność biurową.

UWAGI:

Do stawek czynszu za 1 m2 pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący podatek VAT w wys. 23 %. Informacji udziela Dział Lokalowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17, tel. 32-429 48 71. Przetarg odbędzie się w dniu 27.11.2020 roku o godz. 900, w sali nr 4 - parter budynku ZGM przy ul. Kościuszki 17.  Wadium należy wpłacać na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej t.j. PKO Bank Polski S.A. 09 1020 2528 0000 0302 0434 8066. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do 25.11.2020roku. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZGM. W dniu przetargu należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, zaświadczenie o wpisie w CEiDG) oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. Warunki przetargu określa regulamin przetargu dostępny w Dziale Lokalowym ZGM pok. 17. Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w ZGM przy ul. Kościuszki 17 oraz dostępny jest wraz  z regulaminem na stronie www.zgm.rybnik.pl

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Udostępnij: