PREZYDENT MIASTA  RYBNIKA
44 – 200 Rybnik  ul. Chrobrego 2
o g ł a s z a:

Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m² pow. użytkowej
na działalność handlowo – gospodarczą w lokalach:

 

L.p.Usytuowanie lokalu przy ul.Pow. lokalu
w  m²
Wizja lokalu

Stawka za
1 m² 
(w zł)

Wadium
         Dnia     o godz.
1.Powstańców 1650,0011.02.20191100-113020,003 700,00
2.Gliwicka 1 lok. „D”81,3612.02.20191100-113020,006 000,00
3.Rynek 12 poddasze114,0014.02.20191100-11307,003 000,00
4.Lompy 1024,4018.02.20191100-11307,00650,00
5.Patriotów 1022,1018.02.20191145-12157,00600,00
6.Garaż Borki 37 C53,3619.02.20191100-11304,00800,00

UWAGI:

poz. 1,2,4,5,6    dot. I przetargu , umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony,
poz. 3                dot. II przetargu , umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony.

UWAGI:

Do stawek czynszu za 1 m2 pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący podatek VAT w wys. 23 %. Informacji udziela Dział Lokalowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17, tel. 32-4294871. Przetarg odbędzie się w dniu 01.03.2019 r. o godz. 900, w sali nr 4 - parter budynku ZGM przy ul. Kościuszki 17.  Wadium należy wpłacać na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej t.j. PKO Bank Polski S.A. 09 1020 2528 0000 0302 0434 8066. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do 28.02.2019roku. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZGM. W dniu przetargu należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, zaświadczenie o wpisie w CEiDG) oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. Warunki przetargu określa regulamin przetargu dostępny w Dziale Lokalowym ZGM pok. 17. Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w ZGM przy ul. Kościuszki 17 oraz dostępny jest wraz  z regulaminem na stronie www.zgm.rybnik.pl

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

Udostępnij: