Społeczne Agencje Najmu

23 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw wprowadzające do porządku prawnego nowy instrument prowadzenia gminnej polityki mieszkaniowej: społeczne agencje najmu (SAN).

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów gminy w ramach prowadzonej polityki mieszkaniowej mogą inicjować funkcjonowanie SAN.
Społeczna agencja najmu jest to podmiot prowadzący pośrednictwo między właścicielami mieszkań, od których dzierżawi lokale, a osobami wskazanymi przez gminę, potrzebującymi wsparcia w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Społeczne agencje najmu mogą działać w gminach w oparciu o umowę o współpracy zawieraną między gminą a SAN, a warunki dla osób mogących się ubiegać o najem określa rada gminy w drodze uchwały.
W celu zachowania pomocowego charakteru formuły SAN istotne jest by właściciele wydzierżawiali swe lokale poniżej stawek rynkowych w zamian za długoletnią gwarancję opłacania czynszu dzierżawy oraz zwolnienie z podatku dochodowego w zakresie dochodów z dzierżawy w modelu SAN.  
Funkcjonowanie SAN wiąże się z szeregiem korzyści społecznych i finansowych w tym m.in.:
- zwiększenie dostępności mieszkań bez konieczności ponoszenia wydatków na budowę nowych obiektów,
- lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej,
- stabilność najmu.


Udostępnij: