Przetarg

PREZYDENT MIASTA  RYBNIKA

44 – 200 Rybnik  ul. Chrobrego 2

o g ł a s z a:

 

 Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m² pow. użytkowej
na działalność handlowo – gospodarczą w lokalach:

 

L.p.

Usytuowanie lokalu przy ul.

Pow. lokalu

w  m²

Wizja lokalu

Stawka za

1 m² (w zł)

Wadium

 

      Dnia o godz.

1.

Lompy 10

24,40 

01.10.2019

1030-1100

6,30

600,00

2.

Zebrzydowicka 30

42,70

04.10.2019

1000-1030

11,00

1 750,00

UWAGI:

poz. 1    dot. II przetargu,     poz. 2   dot. I przetargu,    

poz. 1-2 umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

 

 

Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m² pow. użytkowej lokalu

na działalność handlowo – gospodarczą w lokalu:

 

L.p.

Usytuowanie lokalu przy ul.

Pow. lokalu

w  m²

Wizja lokalu

Stawka za

1 m² (w zł)

Wadium

 

      Dnia o godz.

1.

Raciborska 2

lokal: 210,82

03.10.2019

1000-1030

19,00

15 000,00

piwnica: 126,36

 

900,00

UWAGI:

poz. 1   dot. II przetargu,

poz. 1   piwnica: 50% wylicytowanej stawki,

poz. 1    zasób Skarbu Państwa umowa najmu zawierana jest na okres 3 lat.

UWAGI:

Do stawek czynszu za 1 m2 pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący podatek VAT w wys. 23 %. Informacji udziela Dział Lokalowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17, tel. 32-4294871. Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2019 r. o godz. 1000, w sali nr 4 - parter budynku ZGM przy ul. Kościuszki 17.  Wadium należy wpłacać na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej t.j. PKO Bank Polski S.A. 09 1020 2528 0000 0302 0434 8066. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do 17.10.2019 roku. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZGM. W dniu przetargu należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, zaświadczenie o wpisie w CEiDG) oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. Warunki przetargu określa regulamin przetargu dostępny w Dziale Lokalowym ZGM pok. 17. Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w ZGM przy ul. Kościuszki 17 oraz dostępny jest wraz  z regulaminem na stronie www.zgm.rybnik.pl

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Udostępnij: