Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 
informuje, że przeznacza następujące mieszkanie

DO ZASIEDLENIA DLA OSÓB UMIESZCZONYCH NA LIŚCIE ROCZNEJ

 

Mieszkanie składa się z:

 

 

 

Lp.

Adres lokalu mieszkalnego

Powierzchnia
lokalu w m
2

I pokój
w m2

II pokój
w m2

III pokój
w m2

IV pokój
w m2


pokój
w m2

Wyposażenie

Kondygnacja

Mieszkanie 
przeznaczone dla

Wizja lokalu

Godzina

Przewidywana kaucja w zł

1.Słoneczna 10/11

użytk. 42,43
mieszk. 23,53

23,53----wc, łazienka, wod.-kan.02-4 osobowej rodziny17.04.20191000-10301 739,60

Termin wywieszenia przedmiotowego mieszkania od 15.04.2019r. do 19.04.2019 r.

UWAGA! Przyznanie mieszkania z pkt. 1 może być uwarunkowane wpłatą kaucji mieszkaniowej w wysokości 10-krotnego miesięcznego czynszu.

O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • są umieszczone na liście rocznej do zasiedlenia,

  • posiadają pozytywnie zakwalifikowany wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego,

  • wskazały pisemnie lokal umieszczony w wykazie,

  • w przypadku, gdy od ostatniej weryfikacji wniosku upłynęło 12 miesięcy lub jeżeli nastąpiły istotne zmiany mające wpływ na kwalifikację wniosku, zainteresowane osoby wraz z oświadczeniem o wskazaniu lokalu składają ankietę weryfikacyjną.

Jeżeli wśród osób ubiegających się o mieszkanie jest osoba niepełnosprawna, kobieta powyżej 20 tygodnia ciąży lub młode bezdzietne małżeństwo (jeden z małżonków ma poniżej 35 lat), do celów obliczenia powierzchni przypadającej na osoby, doliczona zostanie norma przypadająca na jedną osobę.

W przypadku nieprzystąpienia do podpisania umowy w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników, mieszkanie zostanie wskazane następnej osobie z największą ilością punktów.

Arkusze weryfikacyjne złożone po 19.04.2019 r. lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

Zastrzega się prawo wycofania oferty lokalu przeznaczonego do zasiedlenia dla osób umieszczonych na liście rocznej bez podania przyczyny.

Oferty ze wskazaniem wybranego mieszkania należy składać w Dziale Lokalowym pok. nr 19 przy ul. Kościuszki 17.

Udostępnij: