Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
informuje, że przeznacza następujące mieszkania do remontu
wykonanego we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy

L.p.Adres lokalu
mieszkalnego
Powierzchnia użytkowa (m2)Powierzchnia mieszkalna (m2)Wyposaże-nieKondy-gnacjaWizja lokalu mieszkalnegoGodzinaMieszkanie przeznaczone dla:
1.Gen. Andersa 24b/836,62Ip-21,27wc, łazienka, wod.-kan; c.o.220.12.2018 r.1000-1030

1-4 osobowej rodziny

2.Śląska 25a/1031,18Ip-18,53wc, łazienka, wod-kan; gaz, c.o.poddasze20.12.2018 r.

1100-1130

1-3 osobowej rodziny
3.Ogrodowskiego 17/2037,00Ip-22,20wc, łazienka, wod-kan; gaz, c.o.020.12.2018 r.1200-12301-5 osobowej rodziny

O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: Termin wywieszenia przedmiotowych mieszkań od 17.12.2018 r. do 21.12.2018 r.

  • posiadają pozytywnie zakwalifikowany wniosek o przyznanie mieszkania do kapitalnego remontu,
  • wskazały pisemnie lokal umieszczony w wykazie,
  • w przypadku, gdy od ostatniej weryfikacji wniosku upłynęło 12 miesięcy lub jeżeli nastąpiły istotne zmiany mające wpływ na kwalifikację wniosku, zainteresowane osoby wraz z oświadczeniem o wskazaniu lokalu składają ankietę weryfikacyjną.

Jeżeli wśród osób ubiegających się o mieszkanie jest osoba niepełnosprawna, kobieta powyżej 20 tygodnia ciąży lub młode bezdzietne małżeństwo (jeden z małżonków ma poniżej 35 lat), do celów obliczenia powierzchni przypadającej na osoby, doliczona zostanie norma przypadająca na jedną osobę.
W przypadku nie przystąpienia do podpisania umowy w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników, mieszkanie zostanie wskazane następnej osobie z największą ilością punktów, a wniosek osoby rezygnującej stanie się nieaktualny i zostanie przekazany do archiwum.
Arkusze weryfikacyjne złożone po 21.12.2018 r. lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.
Zastrzega się prawo wycofania lokalu przeznaczonego do kapitalnego remontu bez podania przyczyny.

Udostępnij: