Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
informuje, że przeznacza następujące mieszkania do remontu
wykonanego we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy

L.p.

Adres lokalu mieszkalnego

Pow.
użytkowa (m
2)

Pow.
mieszkalna
(m
2)

Wyposażenie

Kondygnacja

Wizja lokalu mieszkalnego

Godzina

Mieszkanie
przeznaczone dla

1.

Wazów 1b/2

35,64

Ip-18,52

wc, łazienka,
wod.-kan; gaz

0

16.04.2019

1100-1130

1-3 osobowej rodziny

2.Cierpioła 2a/1142,00Ip-18,52
IIp-11,50
wc, łazienka, wod.-kan; gaz.c.o.poddasze18.04.20191000-10302-5 osobowej rodziny

Termin wywieszenia przedmiotowych mieszkań od 15.04.2019 r. do 19.04.2019 r.

O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • posiadają pozytywnie zakwalifikowany wniosek o przyznanie mieszkania do kapitalnego remontu,

  • wskazały pisemnie lokal umieszczony w wykazie,

  • w przypadku, gdy od ostatniej weryfikacji wniosku upłynęło 12 miesięcy lub jeżeli nastąpiły istotne zmiany mające wpływ na kwalifikację wniosku, zainteresowane osoby wraz z oświadczeniem o wskazaniu lokalu składają ankietę weryfikacyjną.

Jeżeli wśród osób ubiegających się o mieszkanie jest osoba niepełnosprawna, kobieta powyżej 20 tygodnia ciąży lub młode bezdzietne małżeństwo (jeden z małżonków ma poniżej 35 lat), do celów obliczenia powierzchni przypadającej na osoby, doliczona zostanie norma przypadająca na jedną osobę.

W przypadku nie przystąpienia do podpisania umowy w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników, mieszkanie zostanie wskazane następnej osobie z największą ilością punktów, a wniosek osoby rezygnującej stanie się nieaktualny i zostanie przekazany do archiwum.

Arkusze weryfikacyjne złożone po 19.04.2019 r. lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu przeznaczonego do kapitalnego remontu bez podania przyczyny.

Oferty ze wskazaniem wybranego mieszkania należy składać w Dziale Lokalowym pok. nr 19 przy ul. Kościuszki 17 wRybniku.

Udostępnij: