Załącznik do Zarządzenia Nr 205/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.04.2010 r.

Regulamin rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika.

Regulamin ustala zasady uzyskiwania przez najemców lokali użytkowych zgody na przeprowadzenie remontu i dokonania ulepszeń lokalu oraz warunki rozliczenia poniesionych nakładów w czynszu.

§ 1.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Wynajmującym - należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku,
Najemcy - należy przez to rozumieć najemcę lokalu użytkowego lub osobęzajmującą lokal użytkowy na podstawie innego tytułu prawnego.

§ 2.
Nakłady poniesione na remont lub ulepszenie lokalu użytkowego mogą zostać rozliczone Najemcy w czynszu na zasadach określonych niniejszym regulaminem, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

Najemca uzyskał pisemną zgodę Wynajmującego na przeprowadzenie remontu lub ulepszenie lokalu użytkowego i rozliczenie poniesionych nakładów w czynszu,
Wynajmujący nadzorował wykonywane prace,
Wynajmujący dokonał odbioru wykonanych prac,
Najemca nie posiada zaległości w opłatach za najem lokalu użytkowego,
Najemca dokonał nakładów do których nie był zobowiązany na podstawie obowiązujących postanowień umowy najmu.

§ 3.
Ustala się następujący tryb udzielania zgody o której mowa w § 2 pkt. 1):

Najemca składa pisemny wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie we własnym zakresie prac remontowych lub ulepszeń lokalu wraz ze wstępnym kosztorysem,
Wynajmujący rozpatruje wniosek biorąc pod uwagę:
konieczność przeprowadzenia wnioskowanych prac,
stan techniczny elementów objętych wnioskiem,
interes Wynajmującego oraz Najemcy,
W przypadku kiedy wniosek Najemcy jest uzasadniony, Wynajmujący wydaje Najemcy pisemną zgodę na wykonanie prac. Zgoda określa:
zakres prac,
wskazanie na jakich warunkach będzie możliwe dokonanie rozliczenia nakładów w czynszu oraz określenie maksymalnej kwoty możliwej do rozliczenia,
zastrzeżenia, że: wszelkie prace odbywać się będą pod nadzorem wyznaczonego pracownika Wynajmującego oraz że każdy zakończony etap prac będzie podlegał odbiorowi  dokonanemu przez Wynajmującego, pod rygorem braku możliwości rozliczenia dokonanych nakładów.

§ 4.
Ustala się następujące zasady rozliczenia nakładów poniesionych przez Najemcę na remont lub ulepszenie lokalu użytkowego:

wartość poniesionych przez Najemcę nakładów ustala się w oparciu o przedłożone faktury ( w oryginale) wystawione zgodnie z zatwierdzonym przez Wynajmującego kosztorysem powykonawczym, jednak po cenach nie wyższych od średnich cen podanych dla standardowych materiałów i robót  w SEKOBUDZIE dla danego kwartału,
rozliczeniu podlegają prace w zakresie udzielonej zgody Wynajmującego do wysokości ustalonej przez strony maksymalnej kwoty możliwej do rozliczenia,
rozliczenia nakładów dokonuje się poprzez obniżenie maksymalnie o 50% czynszu najmu do czasu pokrycia uzgodnionej wartości poniesionych nakładów. Strony w formie pisemnego porozumienia potwierdzają wartość nakładów podlegających rozliczeniu oraz ustalona wysokość obniżonego czynszu za dane miesiące w okresie rozliczenia nakładów.

§ 5.
Jeżeli Najemca przyczynił się do złego stanu elementów technicznych lokalu Wynajmujący wydaje zgodę na dokonanie remontu lub wymiany bez możliwości rozliczenia poniesionych nakładów.
W przypadku rozwiązania umowy najmu przez Najemcę nie przysługuje mu roszczenie o zwrot nierozliczonych nakładów.

§ 6.
W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący za zgodą Prezydenta Miasta może określić inne sposoby rozliczeń nakładów poniesionych przez Najemców.

Udostępnij: