Zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów unijnych realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

czytaj więcej ...

1) Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku

Miasto Rybnik podpisało umowę o dofinansowanie projektu z Województwem Śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt ma na celu poprawę dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Inwestycja pn. „Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku” przewiduje remont mieszkań w następujących lokalizacjach:
Ul. Piasta 19/2
Ul. Plac Pokoju 2a/1
Ul. Śniadeckiego 6a/3
Ul. Sportowa 115/1
Zakres prac obejmuje m.in. roboty remontowo-budowlane polegające na robotach rozbiórkowych, murowe, tynkarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty posadzkowe i okładzinowe, gipsowe, malarskie i porządkowe, wywóz i utylizację gruzu oraz roboty instalacyjne (wod-kan, c.o. i elektryczne).
W ramach zadania zostanie zakupione także niezbędne wyposażenie mieszkań określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych z dnia 26.04.2018r.
Całkowita wartość projektu wynosi 471 077,75 zł.
Wartość dofinansowania z UE: 395 080.63
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 46 480,06
Wkład Budżetu Miasta Rybnik: 23 240,03
   
Termin zakończenia realizacji projektu - 16.12.2019 r.


3) Projekt pt.: ,, Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych- etap IA”:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lala 2014-2020.

Etap IA obejmuje budynki przy ul. W. Bogusławskiego 3,5,9,10,12,14, J. Elsnera 2, Grażyńskiego 3, Plac Żołnierza 2, Żurawia 5. Całkowita wartość projektu wynosi: 5 680 384,98; zł brutto, w tym: kwota dofinansowania EFRR+ budżet państwa : 5 068 122,73 zł brutto. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej oraz wymianę przestarzałych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła gazowe.

Projekt jest istotnym elementem programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Rybnika.


5) Projekt pt.: ,,Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Niedobczycach”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lala 2014-2020.

Projekt obejmuje budynki przy ul. Gen. W. Andersa 18,20,28, Rymera 42, Barbary 19, Hetmańska 5-kotłownia, Hetmańska 1,5a,7.
Całkowita wartość projektu wynosi: 5 627 069,91 zł brutto, w tym: kwota dofinansowania EFRR: 3 930 905,18 zł brutto.
Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej oraz wymianę/ modernizacje źródeł ciepła.
Projekt jest istotnym elementem programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Rybnika.

7) Projekt pt.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 1.7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje budynki przy ul. W. Bogusławskiego 26, W. Bogusławskiego 1, Patriotów 4,6,8,9,10,12,14, J. Śniadeckiego 5, Kadetów 4,6, I. Paderewskiego 31,33,35,37, Gen. W. Andersa 34, 36, 38, 40, 40A, 40B, 42, 42A, 44, 44A, 44B.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 24 239 914,92 zł, w tym kwota dofinansowania Fundusz Spójności: 16 911 512,97 zł. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej oraz wymianę przestarzałych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła gazowe lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Projekt jest istotnym elementem programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Rybnika.


9) Projekt pt.: "Rozwój mieszkalnictwa w Rybniku celem zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lala 2014-2020.
Realizacja projektu obejmuję remont 40 mieszkań znajdujących się w zasobie komunalnym Miasta Rybnik.
Całkowita wartość projektu wynosi: 3.900.000,00 zł brutto, w tym: kwota dofinansowania EFRR:  3.900.000,00 zł brutto.

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac budowlanych mających na celu adaptację istniejących 40 pustostanów na mieszkania o charakterze socjalnym przeznaczonych dla uchodźców  wojennych z Ukrainy, a docelowo dla mieszkańców Rybnika. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie ilości  dostępnych w Rybniku stosunkowo tanich w utrzymaniu mieszkań, które umożliwią lub ułatwią rozpoczęcie/rozwijanie procesu usamodzielniania ekonomicznego, który to z kolei jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania obywateli Ukrainy w Polsce.

2) Projekt pt.: ,,Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych- etap I”:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lala 2014-2020.

Etap I obejmuje budynki przy ul. W. Bogusławskiego 2,16,20, Patriotów 1,3, Plac Żołnierza 1, 4, Żurawia 1,4,6, Plac Pokoju 2. Całkowita wartość projektu wynosi 7 642 096,52 zł brutto, w tym kwota dofinansowania EFRR+ budżet państwa: 6 876 317,54 zł brutto. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej oraz wymianę przestarzałych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła gazowe. Projekt jest istotnym elementem programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Rybnika.


4) Projekt pt.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych- etap II”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lala 2014-2020.

Etap II obejmuję budynki przy ul. J. Lompy 1,2,3,4,5, J. Śniadeckiego 1,2,3,4,6, Czwartaków 2,4, W. Kuboszka 1, Astronautów 2, Patriotów 2, Wazów 3.
Całkowita wartość projektu wynosi: 14 106 529,20 zł brutto, w tym: kwota dofinansowania EFRR+ budżet państwa: 12 087 789,27 zł brutto.
Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających bezpośrednio na jakość powietrza w mieście w tym pyłu PM10 oraz CO2. Cel zostanie zrealizowany poprzez znacząca poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych objętych projektem oraz wymianę wszystkich wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła gazowe lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.


6) Projekt pt.: ,,Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku Boguszowicach oraz Śródmieściu”

Projekt realizowany w ramach poddziałania 1.7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje budynki przy ul. Patriotów 20,22, W. Kuboszka 5, J. Lompy 6,12,14,15, Pierwszej Brygady 1, dr J. Rostka 1,2, Kadetów 3, Kraszewskiego 9
Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 28 645 205,33 zł, w tym kwota dofinansowania Fundusz Spójności: 21 703 172,35 zł. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie ilości energii cieplnej oraz wymianę przestarzałych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła gazowe lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.
Projekt jest istotnym elementem programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Rybnika.

8) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródła ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika

  •  wartość całkowita projektu: 17 375 348,37 zł,
  •  przyznane dofinansowanie z Funduszu Spójności: 13 604 539,96 zł.

Dofinansowanie przyznano w ramach  Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet I  „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, poddziałanie 1.7.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”.

Projekt obejmuje swoim zakresem modernizację energetyczną 16 wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wymianę wszystkich nieekologicznych źródeł ciepła (głównie piece kaflowe na węgiel) na nowoczesne kotły gazowe oraz ciepło sieciowe.

Dofinansowanie obejmuje następujące budynki: Ogrodowskiego 1,3,5,7,9,1A,3A,5A,7A,9A (termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła na gazowe), Św. Antoniego 11, 13, 15, Św. Antoniego 11A/Piasta 19 (termomodernizacja z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej) oraz Andersa 13,17 (nowe źródła ciepła oparte o gaz). Realizację projektu zaplanowano na 2022 rok.

W projekcie przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki rezultatu :

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość

1

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI)

tony równoważnika CO2/rok

738,93

2

Zmniejszenie zużycia energii końcowej (Ek)

GJ/rok

6834,41

3

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

MWh/rok

113,40

4

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

GJ/rok

6 426,11

5

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej (Ep)

GJ/rok

7133,98

Wskaźniki produktu:

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość

1

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI)

MW

0

2

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

szt.

16

3

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji

m2

8 382,30

4

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła

szt.

118

5

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii

gospodarstwa domowe (szt.)

168

Udostępnij: