Jeśli Twój obecny czynsz jest za wysoki i oczekujesz na inny lokal lub lokal socjalny, możesz ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

– nawet jeśli posiadasz zadłużenie czynszowe!

O dodatek mieszkaniowy możesz ubiegać się, jeśli powierzchna użytkowa Twojego obecnego mieszkania jest zgodna z normą dla liczy osób zajmujących mieszkanie, oraz gdy średniomiesięczny dochód brutto (czyli pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne) w ciągu 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekracza 125% kwoty najniższej emerytury na osobę w rodzinie lub 175% kwoty najniższej emerytury na osobę samotną.

Co zyskujesz?

  • Obniżkę czynszu – płacisz jedynie różnicę pomiędzy ustalonym dla Twojego lokalu czynszem a przyznanym dodatkiem mieszkaniowym.

  • Powstrzymujesz spiralę zadłużenia! Bo płacisz regularnie czynsz.

  • Pomoc finansową, zanim nie znajdzie się inny lokal dla Twojej rodziny.

Dodatek mieszkaniowy może zostać anulowany, gdy dwukrotnie nie wpłacisz należnej kwoty z tytułu czynszu. Dodatek może zostać ponownie przyznany, ale dopiero po upływie 3 miesięcy od spłaty całości należności.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U Nr 71 poz. 734 z późn. zm.),

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych( Dz.U Nr 156 poz.1817),

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 589)


Pomoc społeczna Rybnik - dodatki mieszkaniowe

Szczegółowych informacji udziela:

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych Działu Usług OPS

44-200 Rybnik ul. Kościuszki 61/5

tel. 32 423 71 95 lub 32 423 71 88


Sprawdź inne rozwiązania ZGM w sytuacji zaległości w opłatach czynszowych:

 

Rozłóż zadłużenie na raty

Obniż wysokość czynszu

Spłać zadłużenie w formie świadczenia rzeczowego

Udostępnij: