ZARZĄDZENIE 550/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu gminy.

Działając na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
  poz. 506 z późn. zm.),
 • art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.),
 • rozdziału 4 Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2019-2023 stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37/IV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2019-2024

        zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Ustalam stawkę bazową czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu w wysokości: 5,50 zł z uwzględnieniem załącznika do niniejszego zarządzenia.
 1. Stawka bazowa czynszu, o której mowa w ust. 1, ustalona jest dla lokalu położonego w I-szej strefie zamieszkania z instalacją elektryczną i ogrzewaniem piecowym dodatkowo wyposażonego w:
 1. instalację wodociągowo-kanalizacyjną;
 2. instalację gazową;
 3. łazienkę, w-c.
 1. Wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia podwyżki i obniżki stosuje się
  w przypadku dodatkowego wyposażenia lub braku jakiegokolwiek urządzenia, gdzie wartość procentową należy sumować i wynik pomnożyć przez ustaloną stawkę bazową.
 1. Teren miasta Rybnika dzieli się na dwie strefy dla ustalenia wysokości czynszu
  ze względu na położenie budynku:
 1. pierwsza strefa obejmuje teren pomiędzy granicami: od dworca PKP torem kolejowym w kierunku Jejkowic, do strumyka wpływającego do stawu „Księżok” położonego między dzielnicami Zebrzydowice, Orzepowice, Nowiny, następnie tym strumykiem do rzeki Nacyny, dalej rzeką Nacyną do rzeki Ruda i rzeką Rudą w górę jej biegu do przecięcia z torem kolejowym Rybnik-Katowice, po czym tym torem do dworca kolejowego, budynki przy ul. Kolejowej.
 2. drugą strefę stanowi pozostała część miasta Rybnika.

§ 2.

Ustalam stawkę czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu w ramach najmu socjalnego
w wysokości 2,00 zł.

                                                                                                           

§ 3.

 1. Ustalam stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali w budynku przy
  ul. Zebrzydowickiej 31A w Rybniku w wysokości 8,80 zł.
 2. Ustalam stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali w budynku przy ul. Borki 37C w Rybniku w wysokości 9,00 zł.
 3. Stawki czynszu określone w ust. 1 i ust. 2 podlegają rocznej waloryzacji w oparciu
  o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4.

 1. Czynsz ustalony w drodze publicznej licytacji uwzględniać będzie coroczną waloryzację w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 2. W razie zamiany lokalu wynajmowanego za zapłatą czynszu ustalonego w drodze publicznej licytacji, na lokal wolny w zasobie, najemca płaci czynsz wg stawki ustalonej w drodze publicznej licytacji, jednak nie mniejszej niż obowiązująca stawka czynszu
  za lokale z zasobu. Zasadę waloryzacji określoną w ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 5.

Wysokość czynszu najmu i opłat za świadczenia związane z wyposażeniem i eksploatacją lokalu oraz powierzchnię lokalu określa umowa najmu.

§ 6.

W razie najmu poszczególnych pomieszczeń w jednym lokalu przez dwóch lub więcej najemców, za pomieszczenia używane wspólnie najemcy opłacają czynsz proporcjonalnie
do powierzchni zajmowanej oddzielnie przez każdego z nich.

§ 7.

Osoby uprawnione w myśl szczególnych przepisów mogą składać:

 1. wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 2. wnioski o obniżkę czynszu w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się zarządcom budynków komunalnych.

§ 9.

Traci moc Zarządzenie 269/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 06.04.2018 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 550/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12.09.2019 r.


Udostępnij: