Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m² pow. użytkowej na działalność handlowo – gospodarczą.

PREZYDENT MIASTA RYBNIKA 44–200 Rybnik ul. Chrobrego 2

ogłasza:

Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m² pow. użytkowej

na działalność handlowo – gospodarczą w lokalach:

L.p.

Usytuowanie lokalu przy ul.

Pow. lokalu

w  m²

Wizja lokalu

Stawka za

1 m² (w zł)

Wadium

 

      Dnia   o godz.

1.

Zebrzydowicka 30

45,00 

13.07.2020

1100-1130

11,00

1 850,00

2.

Sobieskiego 15

217,30

14.07.2020

1100-1130

7,00

 5 650,00

3.

Sobieskiego 15 – I piętro

48,00

14.07.2020

1130-1200

7,00

 1 250,00

4.

Sobieskiego 15 – II piętro

48,00

14.07.2020

1130-1200

7,00

1 250,00

5.

Lompy 10

24,40

16.07.2020

1100-1130

5,67

510,00

6.

Patriotów 8

106,30

16.07.2020

1130-1200

7,00

2 750,00

7.

J.F. Białych 7 - III piętro  (4.7)         

28,18

17.07.2020

1100-1130

4,00

450,00

UWAGI:

poz. 1,2,3,4,6     dot. I przetargu , umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony,

poz. 5       dot. III przetargu , umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony.

poz. 7      dot. VII przetargu , umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony, na działalność biurową.


Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m² pow. użytkowej lokalu

na działalność handlowo – gospodarczą w lokalu:

 

L.p.

Usytuowanie lokalu przy ul.

Pow. lokalu

w  m²

Wizja lokalu

Stawka za

1 m² (w zł) netto

Wadium

 

Dnia

o godz.

1.

Raciborska 2

lokal: 210,82

20.07.2020

1100-1130

19,00

15 000,00

piwnica: 126,36

 

4 000,00

2.

3 Maja 27

68,86

21.07.2020

1100-1130

3,00

800,00

UWAGI:

poz. 1                   dot. IV przetargu,

poz. 1                   piwnica: 50% wylicytowanej stawki,

poz. 1    zasób Skarbu Państwa umowa najmu zawierana jest na okres 3 lat.

poz. 2    zasób Skarbu Państwa umowa najmu zawierana jest na okres 3 lat, na działalność biurową.

UWAGI:

Do stawek czynszu za 1 m2 pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący podatek VAT w wys. 23 %. Informacji udziela Dział Lokalowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17, tel. 32-429 48 71. Przetarg odbędzie się w dniu 24.07.2020 roku o godz. 900, w sali nr 4 - parter budynku ZGM przy ul. Kościuszki 17.  Wadium należy wpłacać na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej t.j. PKO Bank Polski S.A. 09 1020 2528 0000 0302 0434 8066. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do 23.07.2020roku. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZGM. W dniu przetargu należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, zaświadczenie o wpisie w CEiDG) oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. Warunki przetargu określa regulamin przetargu dostępny w Dziale Lokalowym ZGM pok. 17. Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w ZGM przy ul. Kościuszki 17 oraz dostępny jest wraz  z regulaminem na stronie www.zgm.rybnik.pl

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Udostępnij: