Przetarg.

PREZYDENT MIASTA RYBNIKA ogłasza:

Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m² pow. użytkowej na działalność handlowo – gospodarczą w lokalach:

 

Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m² pow. użytkowej
na działalność handlowo – gospodarczą w lokalach:

 

 

L.p.

Usytuowanie lokalu przy ul.

Pow. lokalu

w  m²

Wizja lokalu

Stawka za

1 m² (w zł)

Wadium

 

Dnia o godz.

1.

Poligonowa 13

129,82

18.10.2022

1000 - 1030

5,20

2  030,00

2.

Kościelna 2

60,30

13.10.2022

1100 – 1130

30,00

5 500,00

3.

Kościelna 2

87,70 

13.10.2022

1100 – 1130

27,00

7 150,00

UWAGI:

Poz. 1, 2                             dot. IV przetargu, umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony.

Poz. 3                               dot. V przetargu , umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony.

                                                                                                  

Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m² pow. użytkowej
na prowadzenie biura w lokalach:

 

L.p.

Usytuowanie lokalu przy ul. /

oznaczenie pomieszczenia

Pow. lokalu

w  m²

Wizja lokalu

Stawka za

1 m² (w zł)

Wadium

 

Dnia o godz.

1.

Rynek 12

114,00

13.10.2022

1140-1210

7,20

2 500,00

2.

Jadwigi i Feliksa Białych 7 – II p. / 2.4

13,30

12.10.2022

1100-1130

7,20

290,00

3.

Jadwigi i Feliksa Białych 7 – II p. / 2.7

13,67

12.10.2022

1100-1130

7,20

300,00

4.

Jadwigi i Feliksa Białych 7 – II p. / 2.8

70,44

12.10.2022

1100-1130

7,20

1 530,00

5.

Jadwigi i Feliksa Białych 7 – II p. / 2.9

13,68

12.10.2022

1100-1130

7,20

300,00

6.

Jadwigi i Feliksa Białych 7 -  II p. / 2.10

28,28

12.10.2022

1100-1130

7,20

620,00

7.

Jadwigi i Feliksa Białych 7 – III p. / 3.2

24,85

12.10.2022

1100-1130

7,20

540,00

8.

Jadwigi i Feliksa Białych 7 – III p. / 3.3

13,30

12.10.2022

1100-1130

7,20

290,00

9.

Jadwigi i Feliksa Białych 7 – III p. / 3.4

13,51

12.10.2022

1100-1130

7,20

300,00

10.

Jadwigi i Feliksa Białych 7 – III p. / 3.5

13,36

12.10.2022

1100-1130

7,20

290,00

11.

Jadwigi i Feliksa Białych 7 – III p. / 3.6

13,65

12.10.2022

1100-1130

7,20

300,00

12.

Jadwigi i Feliksa Białych 7 – III p. / 3.7

13,57

12.10.2022

1100-1130

7,20

300,00

13.

Jadwigi i Feliksa Białych 7 – III p. / 3.8

48,91

12.10.2022

1100-1130

7,20

1 060,00

14.

Jadwigi i Feliksa Białych 7 – III p. / 3.9

13,84

12.10.2022

1100-1130

7,20

300,00

15.

Jadwigi i Feliksa Białych 7 – III p. /3.11

14,49

12.10.2022

1100-1130

7,20

320,00

16.

Jadwigi i Feliksa Białych 7 – III p. /3.12

28,18

12.10.2022

1100-1130

7,20

610,00

 

 UWAGI:

Poz. 1 – 16                         dot. II przetargu, umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony

Poz. 2 – 16                         Lokale użytkowe znajdują się na II i III piętrze budynku.  Umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem, że planowany jest remont całego budynku. Brak możliwości rozliczenia nakładów poniesionych na remont.

 

Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m² pow. użytkowej lokalu

na działalność handlowo – gospodarczą w lokalu będącym w zasobie Skarbu Państwa:

 

L.p.

Usytuowanie lokalu przy ul.

Pow. lokalu

w  m²

Wizja lokalu

Stawka za

1 m² (w zł) netto

Wadium

 

Dnia o godz.

1.

Raciborska 4

137,82

11.10.2022

1000-1030

17,10

7 100,00

       

 

UWAGI:

poz. 1.   dot. II przetargu, zasób Skarbu Państwa umowa najmu zawierana jest na okres 3 lat

 

UWAGI:

Do stawek czynszu za 1 m2 pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący podatek VAT w wys. 23 %. Informacji udziela Dział Lokalowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17, tel. 32-429 48 71. Przetarg odbędzie się w dniu 21.10.2022 roku o godz. 900, w auli Rybnickiego Kampusu przy ul. Rudzkiej 13 C. Wadium należy wpłacać na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej t.j. PKO Bank Polski S.A. 09 1020 2528 0000 0302 0434 8066. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do 19.10.2022roku. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZGM. W dniu przetargu należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, zaświadczenie o wpisie w CEiDG) oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. Warunki przetargu określa regulamin przetargu dostępny w Dziale Lokalowym ZGM pok. 17. Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w ZGM przy ul. Kościuszki 17 oraz dostępny jest wraz  z regulaminem na stronie www.zgm.rybnik.pl

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


Udostępnij: