Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m² pow. użytkowej na działalność handlowo – gospodarczą

PREZYDENT MIASTA RYBNIKA oglasza:

Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m² pow. użytkowej na działalność handlowo – gospodarczą w lokalach:

Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m² pow. użytkowej
na działalność handlowo – gospodarczą w lokalach:

L.p.

Usytuowanie lokalu przy ul.

Pow. lokalu

w  m²

Wizja lokalu

Stawka za

1 m² (w zł)

Wadium

 

      Dnia o godz.

1.

Zamkowa 2

110,40

16.09.2021

1110 - 1140

7,00

2 320,00

2.

Kościelna 2

60,30

16.09.2021

1000 - 1030

40,00

7 240,00

3.

Powstańców Śląskich 16a    

39,00

15.09.2021

1030 - 1100

20,00

2 340,00

4.

Powstańców Śląskich 16a

43,50

15.09.2021

1000 – 1030

7,00

920,00

5.

Poligonowa 13

129,82

21.09.2021

1000 - 1030

7,00

2  730,00

6.

Gliwicka 1

40,10

15.09.2021

1110 - 1140

11,00

1 330,00

7.

Górnośląska 108

1797,30

14.09.2021

1000 - 1030

6,30

34 000,00

8.

Kościelna 2

87,70 

16.09.2021

1100 - 1130

36,00

9 500,00

9.

Wiślana 14

69,46

21.09.2021

1100 - 1130

6,30

1 320,00

UWAGI:

poz. 1,2,3,4,5,6  -  dot. I przetargu , umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony.

poz. 7,8,9      -       dot. II przetargu , umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m² pow. użytkowej lokalu

na działalność handlowo – gospodarczą w lokalu:

L.p.

Usytuowanie lokalu przy ul.

Pow. lokalu

w  m²

Wizja lokalu

Stawka za

1 m² (w zł) netto

Wadium

 

Dnia o godz.

1.

3 Maja 27

68,86

14.09.2021

1000-1030

3,00

620,00

       

UWAGI:

poz. 1                   dot. III przetargu,

                zasób Skarbu Państwa umowa najmu zawierana jest na okres 3 lat, na działalność biurową.

UWAGI:

Do stawek czynszu za 1 m2 pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący podatek VAT w wys. 23 %. Informacji udziela Dział Lokalowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17, tel. 32-429 48 71. Przetarg odbędzie się w dniu 24.09.2021 roku o godz. 900, w auli Rybnickiego Kampusu przy ul. Rudzkiej 13 C. Wadium należy wpłacać na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej t.j. PKO Bank Polski S.A. 09 1020 2528 0000 0302 0434 8066. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do 22.09.2021roku. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZGM. W dniu przetargu należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, zaświadczenie o wpisie w CEiDG) oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. Warunki przetargu określa regulamin przetargu dostępny w Dziale Lokalowym ZGM pok. 17. Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w ZGM przy ul. Kościuszki 17 oraz dostępny jest wraz  z regulaminem na stronie www.zgm.rybnik.pl

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Udostępnij: